Cookie beleid vv Harkema Opeinde

De website van vv Harkema Opeinde is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Statuten

Statuten

Harkema-Opeinde hecht bijzonder aan transparantie. Daarom publiceren wij hieronder integraal onze statuten, zodat deze voor iedereen vrij toegankelijk zijn. De statuten zijn ook ingediend bij de Kamer van Koophandel.

Statuten

Naam en zetel
Artikel 1
De vereniging draagt de naam: voetbalvereniging Harkema-Opeinde, hierna te noemen vereniging, en werd opgericht op 5 juli 1946.
De vereniging heeft haar zetel in Harkema, gelegen in de gemeente Achtkarspelen.
De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.
De vereniging is ingeschreven in het Handelsregister, dat gehouden wordt bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden.

Duur
Artikel 2
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Het boekjaar, tevens verenigingsjaar, van de vereniging loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

Doel
Artikel 3
Het doel van de vereniging is het beoefenen en het bevorderen van de voetbalsport in al zijn verschijningsvormen, met uitzondering van de beroepsvoetbalsport.
Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB);
deel te nemen aan door de KNVB georganiseerde of goedgekeurde voetbalwedstrijden en evenementen;
zelf evenementen op het gebied van de voetbalsport te organiseren;
de benodigde accommodatie aan te brengen en in stand te houden.

Lidmaatschap
Artikel 4
De vereniging kent leden.
Leden zijn die natuurlijke personen die door het bestuur als lid zijn toegelaten.
Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan op verzoek van de betrokkene de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
Alleen diegenen die voor de duur van hun lidmaatschap ook lid zijn van de KNVB, kunnen lid zijn van de vereniging. Het lidmaatschap van de KNVB is eveneens verplicht voor diegenen die binnen de vereniging een al of niet betaalde functie bekleden.
Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en geboortedata van de leden zijn opgenomen; een en ander op een door de KNVB aan te geven wijze.
Op voorstel van het bestuur kan de algemene ledenvergadering een lid wegens bijzondere verdiensten voor de vereniging tot erelid of lid van verdienste benoemen.
Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen.

Verplichtingen
Artikel 5
De leden zijn verplicht:
de statuten en de reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, de algemene vergadering of van een ander orgaan van de vereniging na te leven;
de statuten en reglementen van de KNVB, de besluiten van een orgaan van de KNVB, alsmede de van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen na te leven;
de belangen van de vereniging, de KNVB en van de voetbalsport niet te schaden;
de overige verplichtingen, welke de vereniging of de KNVB in naam van haar leden aangaat, of welke uit het lidmaatschap van de vereniging of van de KNVB voortvloeien, te aanvaarden en na te komen.
Behalve de in deze statuten vermelde verplichtingen kunnen de door vereniging slechts verplichtingen aan de leden worden opgelegd na voorafgaande toestemming van de algemene vergadering.
De leden zijn verplicht zich jegens elkaar en jegens de vereniging te gedragen naar hetgeen door de redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.

Straffen
Artikel 6
In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad;
Tevens zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de wedstrijdbepalingen alsmede met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de KNVB, dan wel van de voetbalsport in het algemeen worden geschaad.
Het bestuur is bevoegd om, ingeval van overtredingen als bedoeld in het eerste lid, de volgende straffen op te leggen:
berisping
schorsing
royement (ontzetting uit het lidmaatschap)
uitsluiting van deelneming aan wedstrijden, hetzij voor bepaalde duur, hetzij voor een in de straf bepaald aantal wedstrijden Van het opleggen van een straf wordt schriftelijk aan het lid mededeling gedaan. In spoedeisende gevallen kan een opgelegde straf mondeling aan het lid worden meegedeeld.
Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van één jaar worden opgelegd. Gedurende de periode dat een lid geschorst is, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten worden ontzegd.
Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt dan wel na sommatie nalatig blijft zijn contributie te voldoen. Nadat het bestuur tot royement heeft besloten, wordt het betrokken lid zo snel mogelijk door middel van een aangetekend schrijven van het besluit met opgaaf van reden(en) in kennis gesteld. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van deze kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit van de algemene vergadering tot het royement zal dan moeten worden genomen met ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

Geldmiddelen
Artikel 7
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
contributie van de leden;
ontvangst uit wedstrijden en entreegelden;
subsidies, loterijen, giften en andere inkomsten.

Contributie
Artikel 8
De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergadering van tijd tot tijd zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.
Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

Kostenvergoedingen
Artikel 9
Het bestuur is bevoegd om aan leden die in wedstrijden uitkomen of aan trainingen deelnemen de noodzakelijk gemaakte kosten van vervoer en verblijf te vergoeden, zulke volgens jaarlijks door de KNVB vast te stellen normen en voorwaarden.

Einde lidmaatschap
Artikel 10
Het lidmaatschap eindigt:
door de dood van het lid;
door opzegging door het lid;
door opzegging door de vereniging;
door royement, als bedoeld in artikel 6, lid 4.
Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende boekjaar door het bestuur worden gedaan. Opzegging namens de vereniging kan plaats vinden wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld, of wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt of wanneer van de vereniging niet verlangd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De opzeggingstermijn is ten minste vier weken. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar. Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk indien redelijkerwijs van het lid niet verlangd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
Binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld.
Binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen.
Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met opgave van de redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een geschorst lid heeft geen stemrecht.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.
In geval een lid door de KNVB is geroyeerd, is het bestuur, na het onherroepelijke worden van dit royement, verplicht het lidmaatschap van het betreffende lid met onmiddellijke ingang op te zeggen.

Donateurs
Artikel 11
De vereniging ken naast leden ook donateurs.
Donateurs zijn zij, die door het bestuur als donateur zijn toegelaten. Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te beëindigen.
Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen, waarvan de minimale omvang door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.
Donateurs hebben uitsluitend het recht om de algemene ledenvergadering bij te wonen. Zij hebben daarin geen stemrecht, maar wel het recht om het woord te voeren.

Bestuur
Artikel 12
Het bestuur bestaat uit ten minste 3 meerderjarige natuurlijke personen en bestaat in ieder geval uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van de vereniging. De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast.
a. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door ten minste drie leden;
Aan een kandidaatstelling kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.
In zijn eerste bestuursvergadering na een verkiezing stelt het nieuw verkozen bestuur in onderling overleg voor elk bestuurslid diens taak vast en doet hiervan via de officiële website mededeling.
Iedere bestuurder is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak.
Ieder bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn verkiezing af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Wie in tussentijdse vacature is gekozen, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen. De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden.
Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de vacature(-s) aan de orde komt.
Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door het eindigen van het lidmaatschap en door bedanken.

Besluitvorming van het bestuur
Artikel 13
Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit heeft genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd wordt over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorig lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien een bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of een bestuurslid anders wensen.
Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen persoon notulen gemaakt, die op de eerstvolgende bestuursvergadering door het bestuur dienen te worden vastgesteld.

Vertegenwoordiging
Artikel 14
Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of op de open plaatsen aan de orde komt.
Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
Het bestuur is, mits met de goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor het besluiten tot:
onverminderd het bepaalde onder b, het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag of waarde van twintig duizend euro te boven gaan;
het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot krijgen en geven van onroerende goederen.
Het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend.
Het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet.
Het aangaan van dadingen.
Het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, echter met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden.
Het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

Rekening en verantwoording
Artikel 15
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de verenigingen zodanig aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
Het bestuur brengt – behoudens verlenging door de algemene vergadering – binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar op een algemene vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Bij gebreke daarvan kan, na verloop van de termijn, ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

De algemene vergadering kiest jaarlijks een kascommissie, bestaande uit twee leden en een plaatsvervangend lid die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
De leden treden volgens een op te maken rooster af en zijn aansluitend slechts één maal herkiesbaar.
De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door verkiezing van een andere commissie.
Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge.
Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in het tweede en derde lid, tien jaar lang te bewaren.

Algemene vergaderingen
Artikel 16
Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
Jaarlijks wordt uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar een algemene vergadering worden gehouden. Buitengewone vergaderingen worden gehouden zo vaak het bestuur dit gewenst acht.
De agenda van de jaarvergadering bevat onder meer:
vaststellen van de notulen van de vorige algemene vergadering;
jaarverslag van het bestuur;
financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar;
verslag van de kascommissie;
vaststelling van de begroting;
vaststelling van de contributie;
verkiezing bestuursleden;
verkiezing leden van de kascommissie;
rondvraag.
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur met inachtneming van een termijn van ten minste veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt op de officiële website van de vereniging of door een publicatie in de plaatselijke pers.
Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende gedeelte van de stemming in de algemene vergadering, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid of door plaatsing van een advertentie in ten minste één, ter plaatse waar de vereniging is gevestigd, veel gelezen dagblad.

Toegang en besluitvorming algemene vergadering
Artikel 17
Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering. Alleen meerderjarige leden zijn stemgerechtigd en hebben daarin ieder één stem. Een minderjarig lid kan zijn of haar stem laten uitbrengen door zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger (ster) Deze hoeft geen lid te zijn van de vereniging.
Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid, dat echter in totaal niet meer dan twee stemmen kan uitbrengen.
Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem zijn echtgenoot of een van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn betreffen.
Een één stemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulenregister terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de eerste algemene vergadering.
Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.
Over alle voorstellen betreffende zaken wordt, voor zover de statuten niet anders bepalen, beslist de meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, vindt herstemming plaats over de personen, die de meeste of zo nodig, de meeste en op één na de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Bij herstemming beslist het grootste stemmenaantal. Indien bij die herstemming de stemmen staken, beslist het lot.
Als ongeldige stemmen worden aangemerkt stembiljetten die:
blanco zijn
zijn ondertekend
onleesbaar zijn
een persoon niet duidelijk aanwijzen
de naam bevatten van een persoon die niet verkiesbaar is
voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten
meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld.

Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat een besluit is genomen, is beslissend. Wanneer een voorstel niet schriftelijk is vastgelegd, is diens oordeel over de inhoud van het genomen besluit eveneens beslissend.
Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgesteld en vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdzakelijk of schriftelijk gebeurde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Artikel 18
De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf.
Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden voor de eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld.

Statutenwijziging
Artikel 19
De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling, dat aldaar de wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor een oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen.
Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging ten minste veertien dagen voor de vergadering op de officiële website en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.
Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden of vertegenwoordigd is. Indien geen twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden genomen, mits de meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
Het in de leden 1 t/m 3 bepaalde is niet van toepassing, indien op de algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.
Een statutenwijziging treedt niet in werking nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan in het cluborgaan c.q. de officiële website. Iedere bestuurder afzonderlijk is tot het doen van deze akte bevoegd.

Ontbinding en vereffening
Artikel 20
De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, genomen met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, kan op een volgende te houden algemene vergadering alsnog, ongeacht het op deze vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden, met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.
Bij de oproeping tot de in het eerste en tweede lid van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden meegedeeld, dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen moet ten minste veertien dagen bedragen.
Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.
Een eventueel batig saldo zal niet vervallen aan diegenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren doch aan een alsdan door de algemene vergadering aan te wijzen instelling.
De slotafrekening behoeft de goedkeuring van de commissie clubbesturen van de KNVB.
Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondiging die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

Huishoudelijk reglement
Artikel 21
De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen en wijzigen.
Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!